Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.) A Kárrendezési Alap alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

1.1.) A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Kárrendezési törvény) hozta létre a Kárrendezési Alapot annak érdekében, hogy felszámolás alá került befektetési szolgáltatók által forgalmazott és a cégcsoport tagjai által kibocsátott kötvények károsultjainak kérelmük alapján kárrendezést fizessen.

1.2.) A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény

1.3.) Működési Szabályzat

1.4.) Adatvédelmi tájékoztató

1.5.) Adatvédelmi szabályzat

1.6.) Közzétételi Szabályzat

2.) Hatósági ügyek

A Kárrendezési Alap hatósági jogkörökkel nem rendelkezik, hatósági tevékenységet nem végez.

3.) Nyilvános kiadványok

A Kárrendezési Alap nem ad ki nyilvános kiadványokat.

4.) Adatbázisok, nyilvántartások

A Kárrendezési Alap az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő adatbázist nem vezet.

5.) Igazgatósági határozatok

5.1.) A Tpt. 225. § (3) bekezdése értelmében csak az Igazgatóság által nyilvánossá minősített igazgatósági határozatait teszi közzé.

5.2.) Nyilvános határozatok: 2024  2023 2022 2021 2020  2019  2018  2017  2016

6.) Közszolgáltatások

A Kárrendezési Alap közszolgáltatást nem nyújt, illetve nem finanszíroz.

7.) Pályázatok, hirdetmények

8.) Működés ellenőrzése (ÁSZ vizsgálatok)

9.) Közérdekű adatigénylés

A Kárrendezési Alap honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásai szerint a kötelezően közzéteendő adatok elektronikusan, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen elérhetők.

A közzétételi körbe nem tartozó közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújthatók írásban a Kárrendezési Alap székhelyén, postafiók címén és faxon, illetve elektronikusan az e-mail címén.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja); ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a Kárrendezési Alap Közzétételi szabályzata tartalmazza.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kárrendezési Alap kezeli, erről a tényről értesíti az igénylőt.

Az igénylés teljesítésével kapcsolatban felmerülő másolati és egyéb költségek az Info. törvényben meghatározott mértékig az igénylőt terhelik, amelynek összegéről az igénylőt a Kárrendezési Alap az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

Jogorvoslat:

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Drávai Henriett
Cím: 1092 Budapest, Köztelek u. 6.
E-mail: beva@bva.hu

10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

2023

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok archívuma

Szervezeti, személyzeti adatok

Gazdálkodási adatok